Παραγωγικότητα και Απόδοση

Παραγωγικότητα και Απόδοση

Με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία κάθε συσκευής (χρόνος λειτουργίας, διακοπή λειτουργίας, συναγερμοί κ.λπ.) το TracePro υπολογίζει τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού και εκδίδει τις αντίστοιχες αναφορές και γραφικές παραστάσεις για:

  • Σύνολο ωρών λειτουργίας κάθε μηχανήματος, και αντίστοιχα κάθε γραμμής παραγωγής και παραγωγικής μονάδας
  • Ώρες λειτουργίας κάθε μηχανήματος, και αντίστοιχα κάθε γραμμής παραγωγής και παραγωγικής μονάδας ανά βάρδια / ημέρα / μήνα / έτος
  • Σύνολο ωρών διακοπής λειτουργίας κάθε μηχανήματος, και αντίστοιχα κάθε γραμμής παραγωγής και παραγωγικής μονάδας
  • Ώρες διακοπής λειτουργίας κάθε μηχανήματος, και αντίστοιχα κάθε γραμμής παραγωγής και παραγωγικής μονάδας ανά βάρδια / ημέρα / μήνα / έτος

Το TracePro υπολογίζει την απόδοση και εκδίδει αναφορές καταγράφοντας συνεχώς την ποσότητα των τελικών προϊόντων που παράγονται από κάθε μηχάνημα. Οι εν λόγω αναφορές περιλαμβάνουν επίσης γραφήματα και απεικονίζουν:

  • Το σύνολο παραγωγής κάθε μηχανήματος, και αντίστοιχα κάθε γραμμής παραγωγής ανά βάρδια / ημέρα / μήνα / έτος
  • Τη μέση απόδοση κάθε μηχανήματος, και αντίστοιχα κάθε γραμμής παραγωγής ανά βάρδια / ημέρα / μήνα / έτος
  • Την πραγματική απόδοση κάθε μηχανήματος (βάσει ωρών λειτουργίας), και αντίστοιχα κάθε γραμμής παραγωγής ανά βάρδια / ημέρα / μήνα / έτος

Επίσης, στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο:

  • Η τρέχουσα απόδοση κάθε μηχανήματος και κάθε γραμμής παραγωγής
  • Η θεωρητική απόδοση κάθε μηχανήματος και κάθε γραμμής παραγωγής
  • Η απόκλιση μεταξύ της πραγματικής και της θεωρητικής απόδοσης κάθε μηχανήματος και κάθε γραμμής παραγωγής

Ο απώτερος στόχος του TracePro είναι να καταγράφει αυτόματα και να υπολογίζει συνεχώς (σε δίκτυο / σε πραγματικό χρόνο) το δείκτη Συνολικής Απόδοσης Εξοπλισμού (Ο.Ε.Ε.). Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσο αποτελεσματικά αξιοποιούνται ο εξοπλισμός παραγωγής και οι ανθρώπινοι πόροι. Επίσης εντοπίζονται και καταγράφονται τα θέματα που προκαλούν προβλήματα και καθυστερήσεις στη διαδικασία παραγωγής.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Please enable the javascript to submit this form