ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρία Acmon Data είναι μια καινοτόμος εταιρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων για τον έλεγχο της παραγωγής και την διαχείριση της αποθήκης, καθώς επίσης και παροχής βιομηχανικού εξοπλισμού συναφή με τις παραπάνω δραστηριότητες. Η εταιρεία έχει θέσει υψηλούς στόχους σε ένα ευρύτατο εταιρικό πελατειακό και κοινωνικό πεδίο.

Η επιτυχημένη επιχειρηματικά πορεία της εταιρίας ενισχύεται με την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015, το όποιο και αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την περεταίρω ανάπτυξη της.

Όραμα της Acmon Data είναι να ισχυροποιήσει τη θέση της στην ελληνική και διεθνή αγορά με συγκριτικό πλεονέκτημα την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της.

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στοχεύει στην:

 • Ανάπτυξη του εταιρικού προφίλ της εταιρίας.
 • Αύξηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και του μεριδίου της αγοράς
 • Αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης
 • Καλύτερη οργάνωση, προγραμματισμός και έλεγχος των διεργασιών.
 • Παροχή προϊόντων που επιτυγχάνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση στον πελάτη, μείωση των παραπόνων των πελατών και άμεση ικανοποίηση τους με ευελιξία και αποτελεσματικότητα.
 • Εξασφάλιση και συμμόρφωση με την υφιστάμενη και τη μελλοντική νομοθεσία.

Η διοίκηση της Acmon Data με την συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 δεσμεύεται:

 • Να εφαρμόζει πάντα τις κανονιστικές και νομοθετικές δεσμεύσεις
 • Nα εφαρμόζει τις απαραίτητες πολιτικές και διαδικασίες που ορίζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Να παρακινεί όλο το ανθρώπινο δυναμικό της, ώστε η συμμετοχή του να είναι ενεργή για τη εφαρμογή του Συστήματος.
 • Να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
 • Να προσφέρει στον πελάτη ποιοτικά αναβαθμισμένα προϊόντα και υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας καθίσταται πρωταρχικός παράγοντας για την καλύτερη λειτουργία της εταιρίας. Γι΄ αυτό η Διοίκηση μαζί με το ανθρώπινο δυναμικό στοχεύουν στην επίτευξη όσο το δυνατό υψηλότερης ποιότητας και συμμετέχουν ενεργά στη συνεχή βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε τα προσφερόμενα προϊόντα και οι υπηρεσίες να είναι ποιοτικά αναβαθμισμένες. Η παρούσα πολιτική εξετάζεται ως προς την καταλληλόλητά της κατά τη διάρκεια της ανασκόπησης της Διοίκησης και είναι διαθέσιμη σε όποιον τη ζητήσει.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Please enable the javascript to submit this form